top of page

KİM SANAT AKADEMİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 AKÇAR AVUKATLIK BÜROSU
Av. Hüseyin AKÇAR
Eskibağlar Mahallesi Oğuz Sokak Mani Apart. A Blok Kat:1 Daire:2 
                          TEL:   0 533 514 08 07 
TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
_______________________________________________________________________

KİM SANAT AKADEMİ İŞLETMESİNE 
   Kurumunuz uhdesinde alınan ve kanunlardaki sürelere göre saklanan ve alınan verilerin  KVKK kapsamında korunması ve işlenmesi politikası aşağıdaki gibi gerçekleşmelidir. Bu bilgiler uhdenizde kurulan bir komite tarafından okunmalı ve değerlendirilmelidir. Söz konusu politika, kurumunuzun / işletmenizin genel KVKK politikasını oluşturmaktadır.  
Söz konusu KVKK politikası ile ilgili olarak işbu tutanakla bilgilendirilme ve gerekli dokümanlar tarafınıza iletilmiştir. 19/07/2023


KVKK UYUMLULUK
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
AV. HÜSEYİN AKÇAR 

 

 

 

 


KİM SANAT AKADEMİ İŞLETMESİ
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
1. GİRİŞ
Veri sorumlusu olarak KİM SANAT AKADEMİ (“KİM” veya "Şirket” olarak anılacaktır.) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve diğer yazılı politikalar ile hedeflenen; KİM ile ilişki kuran ürün veya hizmet alıcılarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz şirketler topluluğu çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.
Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için KİM tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için KİM tarafından benimsenen, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:
⦁    Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
⦁    Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
⦁    Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
⦁    Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
⦁    Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
⦁    Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
⦁    Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatma ve bilgilendirme,
⦁    Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
⦁    Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
⦁    Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
⦁    Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.
⦁    2. POLİTİKANIN AMACI
Bu Politikanın temel amacı, KİM tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda şirketimizin ilişkili olduğu kişilere karşı şeffaflık sağlamaktır.
3. POLİTİKANIN KAPSAMI
Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
KİM, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
4.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Tedbirler
KİM, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
4.1.1. Teknik Tedbirler
KİM tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
- Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
- Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
- Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
- Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
- Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
- Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
- Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
- Sızma testi uygulanmaktadır.
- Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
- Şifreleme yapılmaktadır.
- Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
4.1.2. İdari Tedbirler
KİM tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi için alınan idari tedbirler:
- Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
- Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
- Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
- Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
- İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
- Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
- Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
- Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
- Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
- Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
- Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
- Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
- Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
- Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
- Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
- Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
4.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
KİM bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Komitesi mevcuttur. Komite, Kişisel Veri Yöneticisi, Kişisel Veri Koruma Uzmanı, İnsan Kaynakları Müdürü’nden oluşmaktadır. Komite veri sorumlusu olan “KİM” adına, Kanunun 12. maddesinden kaynaklanan görevi gereği, kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. (Bu görev tanımları ve kişiler; şirket içerisinde halihazırda yer alıyormuş gibi hazırlanmıştır. Kurumsal yapınız içerisinde belirtilen görev tanımlarına uygun Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili çalışmaları yürütecek kişilerin belirlenmesi tavsiye olunur.) Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller, olumsuzluklar ve uygunsuzluklar komite içerisinde yer alan bilgi güvenliği sorumlusuna bildirilmekte ve bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri aldırmaktadır. KİM tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler içeren ek sözleşmeler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte KİM işe alım süreçlerinde ve kurum içi disiplin politikalarında personelleri ile kişisel verilerin korunması tedbirlerine uyulmasına yönelik sözleşmeler yapmaktadır.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ
KİM, KVK Kanunun 13. maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı veri sorumlusu olarak, Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. 
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından KİM’de daha önce bildirilen ve KİM’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla KİM’e kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Bu hususta detaylı açıklama aşağıda, bu politikanın 20. maddesinde yapılmıştır. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.
6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI
KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
KİM tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, KİM tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve KİM bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.
7. KİM  ÇALIŞANLARININ, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİ
KİM, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.
8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
KİM, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. KİM, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. KİM, müşterilerine, çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası adres bilgisi, IP adresi), meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi, aile bireyleri verisi, sağlık bilgisi, askerlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi , adli sicil kaydı bilgisi şeklinde kişisel verileri işlenmekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin KİM’in hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi ile bu hizmetlerin sonucu olarak yeniliklerden haberdar edilebilmelerinin yanı sıra sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde işlemektedir.
KİM, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda ilgili kişilerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.
8.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
KİM, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca KİM veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.
8.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, KİM açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında KİM’in aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple KİM tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.
8.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
KİM, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. KİM, yürütmekte olduğu faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.
8.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
KİM, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple KİM, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
8.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
KİM, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, KİM öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve KİM’in yayınladığı Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. Kim kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
KİM, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda KİM, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda Şirket içerisinde ve personelin ortak kullanım alanlarında kolayca görebilecekleri ön Aydınlatma Bilgileri ve Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir. Ek olarak ziyaretçiler kolaylıkla erişebileceği ve bilgi edinebileceği şekilde aydınlatma metinleri yerleştirilmiştir.
11. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
KİM, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. KİM tarafından, KVK Kurulu'nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:
⦁    Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
⦁    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
⦁    KİM’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
⦁    Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
⦁    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KİM’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
12. KİM KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
KİM nezdinde, KİM’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel verisi işlenen ilgili kişilerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.
KİM, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri, verinin saklandığı ortam, veriye ilişkin alınan tedbirler yer almaktadır. Bu kapsamda KİM kişisel veri envanteri içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır.
KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU    KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
İletişim Verisi    Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta, Ip adresi).
Kimlik Verisi    Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk no, uyruk verisi, çalışan kartı).
Görsel/İşitsel Veri    Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi ön yüzü ).
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi     Kişinin yer aldığı kamera kaydının bulunduğu veri grubudur (Kamera kaydı).
Dijital İz Verisi    Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (Log Kayıtları , IP adresi bilgileri).
Finansal Veri    Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).
Mesleki Veriler    Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili).
Eğitim Verisi    Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (Diploma notu, diploma fotokopisi/taraması).
Askerlik Verisi     Kişini askerlik yapıp yapmama durumuna ilişkin veri grubudur. (askerlik durumu,tecil durumu) 
Sağlık Verisi    Kişinin sağlık durumuna ilişkin veri grubudur. (Sağlık raporu, ilaç bilgileri, işitme ve görem bilgileri, konsültasyon raporu, muayene bilgileri)
Yaptırım Verisi    Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veri grubudur (Ceza Kovuşturmaları, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı).
KİM, veri işleme faaliyetleri kapsamında ve şirket içinde kullanılan veri türlerini esas alarak oluşturduğu KİM Kişisel Veri Envanterinde yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere ve KİMVeri Saklama ve İmha Politikası ile tespit etmiştir.
13. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
KİM, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaç ve koşullar şunlardır:
⦁    Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
⦁    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
⦁    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
⦁    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
⦁    Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
⦁    Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
⦁    İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
⦁    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
⦁    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
⦁    İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
⦁    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
⦁    Şirket Bünyesinde Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
⦁    Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
⦁    Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
⦁    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Talep / Şikayetlerin Takibi
⦁    Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
⦁    Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Ücret Politikasının Yürütülmesi
⦁    Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
⦁    Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
⦁    Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
⦁    Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
⦁    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
⦁    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
⦁    Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
⦁    Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
⦁    Kimlik teyidi,
⦁    Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
14. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
KİM, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler KİM o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, KİM’in uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta, daha sonra verinin niteliği uyarınca KİM tarafından oluşturulmuş Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve KİM’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda KİM’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
15. KİM TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
KİM, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel verisi işlenen ilgili kişiye bildirmektedir.
KİM, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:
⦁    Sözleşmeli olarak çalışılan hukuk ve muhasebe bürosu
⦁    Banka ve sigorta şirketleri
⦁    Korunan/Tüzel kişi müşteri yetkilisi /çalışanı
⦁    Eğitim firmaları
⦁    KİM tedarikçileri
⦁    KİM şirket veya kurum yetkilisi
⦁    Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:
Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler    Tanımı    Veri Aktarım Amacı
Korunan    KİM’ın koruma faaliyetlerini yerine getirmek, buna ilişkin hizmet vermek gibi amaçlarla kurmuş olduğu ilişkiye yönelik tarafları tanımlamaktadır.    Korunana, koruma hizmetinin sağlanması amacıyla sınırlı olarak
aktarılmaktadır.
Tedarikçi    KİM ticari faaliyetlerini yürütürken KİM emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak KİM’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.    KİM’ın koruma hizmetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin KİM’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları    Mevzuat hükümlerine göre KİM’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tanımlamaktadır.    Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Sözleşmeli olarak çalışılan hukuk ve muhasebe bürosu    KİM’in gerekli dava, icra takipleri ve ödeme işlemleri için kurmuş olduğu ilişkiyi tanımlamaktadır.     Gerekli ödemelerin yapılması, dava, icra dosyalarının takiplerinin sağlanması amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

16. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
16.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
İşlenme Şartları    Kapsamı    Örnek
Kanun Hükmü    Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb.    Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması.
Sözleşmenin İfası    İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Taahhütnameler vb.    KİM’in koruma hizmetleri konulu sözleşmesinin yapılması.
Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu    Mali ve İdari Denetimler, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.    Sosyal Güvenlik Kurumu gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.
Aleniyet Kazandırma    İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.    Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisini ilan etmesi.
Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması    Dava açılması ve talep/şikâyet olması vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.    İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanması.
Meşru Menfaat    İlgili kişinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir.    Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

17. KİM, ŞİRKET  / KURUM BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
KİM tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, KİM binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle KİM tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.
KİM , güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. KİM  tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
17.1. KİM  Binasında, Şirket Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Ziyaretçi Giriş Çıkışlarının Takibi
KİM tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politikada belirtilen diğer amaçlarla, KİM binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak KİM binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da KİM  nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu ilgili kişiler bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişinin kişisel verileri fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
17.2. KİM Tesislerinde Personele Sağlanan Yazılımlara Erişimlerine İlişkin Log Kayıtlarının Saklanması
KİM tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politikada belirtilen diğer amaçlarla, bina ve tesisler içerisinde kalınan süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta, bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya KİM içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
18. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde KİM’in kendi kararına istinaden veya kişisel ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. KİM, bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır.
19. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI
KİM, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişiye yol göstermektedir ve KİM, ilgili kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve ilgili kişilere gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
19.1. İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
19.1.1. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
19.1.2. Kişisel Verileri İşlenen İlgili kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 20.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:
a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarati faaliyetler kapsamında işlenmesi,
d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 20.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:
a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
b. Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
19.1.3. Kişisel İlgili kişinin Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bu Politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formunu doldurup imzalayarak KİM’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme KİM Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü, KİM aydınlatma metni içerisinde yapılmıştır. ……………………adresinden Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü talep edilebilir veya  KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.
⦁    KİM‘e ait bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ………………………… ESKİŞEHİR adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,
⦁    KİM‘e ait bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ..................... kep adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, (Kep adresinin tarafınızdan doldurulması tavsiye olunur.)
Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak KİM’e iletilmesi gerekmektedir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
20. KİM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ
KİM, işbu belge ile ortaya koyulan esasları, KİM bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur.
21. KİM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU
KİM tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuş ve konuyla ilgili uzmanlardan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
KİM bünyesinde işbu Politika ve bu Politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Şirket / KURUM  üst yönetiminin kararı gereğince görevlendirilmiştir.(Bu görev tanımları ve kişiler; şirket içerisinde halihazırda yer alıyormuş gibi hazırlanmıştır. Kurumsal yapınız içerisinde belirtilen görev tanımlarına uygun Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili çalışmaları yürütecek kişilerin belirlenmesi tavsiye olunur. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında da benzer görev tanımları bulunmaktadır. Saklama ve İmha Politikası ile entegre hareket edilmesi gerekmektedir.)
Bu Komitenin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:
⦁    Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak,
⦁    Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak,
⦁    KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
⦁    Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda KİM içerisinde ve KİM’in işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
⦁    Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili KİM personelini bilinçlendirmek ve düzenli denetimler yapmak,
⦁    KİM kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
⦁    Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak,
⦁    Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
⦁    Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek, bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak KİM içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini almak,
⦁    KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek,
⦁    Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.
KİM SANAT AKADEMİ İŞLETMESİ   (Veri Sorumlusu)
EK-1 TANIMLAR
Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Başvuru Formu : Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel İlgili kişi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
Çalışan Adayı : KİM’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış olan gerçek kişiler.
İşbirliği İçinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri : KİM  her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (Korunan, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler.
İş Ortağı: KİM, koruma hizmetlerini yürütürken bizzat Korunan’a hizmet sağlamak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteri, personel…
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Tedarikçi: KİM ticari faaliyetlerini yürütürken KİM’in emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak KİM’e hizmet sunan taraflar.
Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler. Örneğin; aile bireyleri, eski çalışanlar…
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin; KİM  bünyesinde çalışan departmanlar  vb.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Bu politika kapsamında KİM SANAT AKADEMİ ŞİRKETİ veri sorumlusudur.
Verilerin Silinmesi: Şirket içindeki tüm ilgili kullanıcıların, kişisel veriye erişimin engellenecek şekilde şifrelenmesi ve sadece veri koruma sorumlusunun bu şifreye sahip olması durumunu ifade etmektedir.
Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verinin bir daha geri döndürülemeyecek bir biçimde fiziksel olarak veya teknolojik yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir.
Ziyaretçi: KİM’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
EK-2 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER
07.04.2016 tarihi itibariyle KİM aşağıdaki yükümlülüklere uygun hareket etmektedir: (i) Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili genel kurallar ve ilkeler, (ii) Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler, (iii) Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler.
07.10.2016 tarihi itibariyle aşağıda sıralanan düzenlemeler yürürlüğe girecek ve KİM bu düzenlemelere uygun hareket edecektir: (i) Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin hükümler, (ii) Kişisel verinin sahibi olan kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin, KİM’e karşı başvuru haklarını (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, aktarıldığı kişileri öğrenme, düzeltme talep etme) kullanmasına ve KVK Kurulu'na şikayette bulunmasına ilişkin düzenlemeler.
07.04.2017 itibariyle (i) 07.04.2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, kişisel verisi işlenen ilgili kişiler tarafından aksine bir beyanda bulunulmaması halinde KVK Kanunu’na uygun kabul edilecektir. (ii) KVK Kanunu’na ilişkin yönetmelikler yürürlüğe girecektir.
07.04.2016 tarihinden önce işlenmiş kişisel veriler, 07.04.2018 tarihine kadar KİM tarafından KVK Kanunu'na uyumlu hale getirilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir. (Süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama sürelerinin sona ermesini takiben 180 gün (6 ay) içerisinde anonim hale getirilir.)

kimsahnelogosiyah.png
bottom of page